اداره کل آ و پ استان چهارمحال وبختیاری
گروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه اول 
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 11:24 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 9:17 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 9:4 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 9:1 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 8:58 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 8:55 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]

`

Sample Lesson Plan (No.1)

For the teaching points of Prospect 2

Teacher's Name:

Lesson No:1 (My Nationality)

Class Name: 

Lesson Start Time:

Date:

Length of Lesson:

 

 

Teaching Point(s)

 

Conversation & Practice

Main Lesson Aims

Helping students to listen, understand  read, and speak about their nationality and ask other persons' nationality

 

Target Language Items

Key language: Are you from….?  Are you ……?   Where are you from?

Vocabulary: countries/ nationalities/….

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively, and socially)

 

Using a world map to engage the Students

Asking which city they are from & telling them we are all from Iran

Showing some pictures showing different landmarks or people

Entry Behavior

(what your students already know about the subjects)

Knowing their own city and country

Knowing am, is, are

Knowing a little about the world geography

Where-questions

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

Social Interactionist View

Social Emotional Learning(SEL),

Learning is to be meaningful, applicable, interactive, communicative, needs-based.

Compassion-based Interaction

 

Evaluation

(how you make sure your students have achieved the aims)

Formative  assessment (formal/ informal/ self-assessment)

Question and answer, monologue, dialog, pair work, role play, group work,…..

Summative assessment (at the end of the semester)

Time

Warm up: 5

Conversation:20

Practice 1:10

Practice 2:10

Practice 3:10

Assigning homework: 5

 

 

Predicted Problems

Ss ignore the preposition "from"

Ss Ignore "not"

Ss may confuse "countries" and "nationalities"

Ss may have wrong pronunciations of countries & nationalities

 

Material needed

Student book, Workbook ,Teacher Guide, CD player,( smart board), flash cards, pictures, white board(blackboard), world map,( some landmark pictures),…

 

 

 

 

 

Sample Lesson Plan(No. 2)

for the teaching points of Prospect 2

Teacher's Name:

Lesson No:1 (My Nationality)

Class Name: 

Lesson Start Time:

Date:

Length of Lesson:

 

 

Teaching Point(s)

 

Teaching literacy skills

Main Lesson Aims

Helping students to read , listen, write and say words having diagraphs(ch, sh) and blends(fr,br,sp)

Target Language Items

Teaching digraphs (ch, sh)  and blends(Fr, Br, Sp)

Key Vocabulary: China, French, Spain, Brazil, Chinese, Spanish, …..

 

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively, and socially)

 

Using students' name for lead in

Underlining words having "sh, ch" in the previous parts.

Using a world map

 

Entry Behavior

(what your students already know about the subjects)

Knowing the alphabets (single sounds)

Knowing some example words

(China, French, Spain, Brazil, Chinese)

Providing some easier examples

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

Social Interactionist view

Social Emotional Learning(SEL),

meaningful ,applicable, interactive, communicative, needs-based

Compassion-based interaction

 

 

Evaluation

(how you make sure your students have achieved the aims)

Formative  assessment (formal/ informal/ self-assessment)

Doing the exercises in the workbook, writing the key words having the digraphs and blends under the study,…..

Question and answer, pair work, group work, filling in the map, …..

Summative assessment (at the end of the semester)

 

Time

 

Warm up: 5

Checking homework: 5

Digraphs(ch 10, sh 10)

Blends(fr 10,br 10, sp 10)

Assigning homework: 5

 

Predicted Problems

Not finding blends in Persian

Wrong Pronunciations

Finding wrong examples (for example "school" for "ch" ).

Problems with teaching aids

Material needed

Student book, Workbook ,Teacher Guide, CD player,( smart board), flash cards, pictures, white board(blackboard), world map,( some landmark pictures), sight words,….

 

 

 

Sample Lesson Plan (No.3)

for the teaching points of Prospect 2

Teacher's Name:

Lesson No:1 (My Nationality)

Class Name: 

Lesson Start Time:

Date:

Length of Lesson:

 

 

Teaching Point(s)

 Teaching Language Skills

Main Lesson Aims

Helping students to listen, read, write and speak about nationality

 

 

Target Language Items

Vocabulary (names, countries and nationalities)

Key language (where is/are …… from, He/She is from,…   Are you from ……? Are you ………?)

 

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively, and socially)

 

Introducing people from different nationalities,

Establishing a context by using Q&A

 

Entry Behavior

(what your students already know about the subjects)

Knowing language functions

Knowing blends(fr, br,sp) and digraphs (ch, sh)

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

Social Interactionist view

Social emotional learning(SEL),

meaningful ,applicable, interactive, communicative, needs-based

Compassion-based interaction

Evaluation

(how you make sure your students have achieved the aims)

Formative  assessment (formal/ informal/ self-assessment)

Q & A, monologue, dialog, pair work, group work,…..

Checking students' understanding in filling the chart

Checking students' cards

Checking whether Ss can do the role play

Summative assessment (at the end of the semester)

Time

Warm up: 5

Checking homework: 10

Listening & writing: 10

Reading ,speaking & writing:10

Role play: 10

Assigning homework: 5

Predicted Problems

Weakness in listening

Problems in digital devices

Problems in working with cards

Problems in writing (writing needs more time than other skills)

 

Material needed

Student book, Workbook ,Teacher Guide, CD player, (smart board), flash cards, pictures, white board(blackboard), world map,( some landmark pictures),…

 

 

 

Sample Lesson Plan( No.4)

for the teaching points of Prospect 2

Teacher's Name:

Lesson No:2(My Week)

Class Name: 

Lesson Start Time:

Date:

Length of Lesson:

 

 

Teaching Point(s)

 

Conversation & Practice

Main Lesson Aims

Helping students to listen, read, write and speak about their daily activities

 

Target Language Items

Key language: What do you do on ………..?When do you …..? What days do you ………….?

Vocabulary: weekdays/daily activities/ time expressions/…..

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively, and socially)

 

Using a calendar or a weekly schedule to engage the Students

Showing some pictures showing different daily activities

Using the chart on page 20

Entry Behavior

(what your students already know about the subjects)

Knowing weekdays

Knowing some activities from Prospect 1

(watch TV, do homework, go to school, go to work, ….)

 

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

Social Interactionist View

Social Emotional Learning(SEL),

Learning is to be meaningful, applicable, interactive, communicative, needs-based.

Compassion-based Interaction

 

Evaluation

(how you make sure your students have achieved the aims)

Formative  assessment (formal/ informal/ self-assessment)

Question and answer, monologue, dialog, pair work, role play, group work,…..

Summative assessment (at the end of the semester)

Time

Warm up: 5

Conversation:20

Practice 1:10

Practice 2:10

Practice 3:10

Assigning homework: 5

 

 

Predicted Problems

Problems with teaching aids

Problems in using weekdays

Confusing time expressions

 

Material needed

Student book, Workbook ,Teacher Guide, CD player,( smart board), flash cards, pictures, white board(blackboard), calendar,( some pictures showing daily activities),…

 

 

 

 

 

Sample Lesson Plan(No. 5)

for the teaching points of Prospect 2

Teacher's Name:

Lesson No:2 (My Week)

Class Name: 

Lesson Start Time:

Date:

Length of Lesson:

 

 

Teaching Point(s)

 

Teaching literacy skills

Main Lesson Aims

Helping students to read , listen, write and say words having diagraphs(ee, ay) and blend(st)

Target Language Items

Teaching digraphs (ee,ay)  and blend(st)

Key Vocabulary: week, study, student, weekend, days of the week,

 

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively, and socially)

 

Using students' name for lead in

Underlining words having "ee,ay" and "st" in the previous parts.

 

 

Entry Behavior

(what your students already know about the subjects)

Knowing the alphabets (single sounds)

Knowing some example words

(week, weekdays, weekend, days of the week,…. )

Providing some easier examples

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

Social Interactionist view

Social Emotional Learning(SEL),

meaningful ,applicable, interactive, communicative, needs-based

Compassion-based interaction

 

 

Evaluation

(how you make sure your students have achieved the aims)

Formative  assessment (formal/ informal/ self-assessment)

Doing the exercises in the workbook, writing the key words having the digraphs and blends under the study,…..

Question and answer, pair work, group work, filling in the map, …..

Summative assessment (at the end of the semester)

 

Time

 

Warm up: 5

Checking homework: 5

Digraphs(ee 10, ay 10)

Blends( st 10)

Assigning homework: 5

 

Predicted Problems

Not finding blends in Persian

Wrong Pronunciations

Finding wrong examples for "ee"and "ay"

 

Material needed

Student book, Workbook ,Teacher Guide, CD player,( smart board), flash cards, pictures, white board(blackboard), calendar,( some landmark pictures), sight words,….

 

 

 

Sample Lesson Plan (No.3)

for the teaching points of Prospect 2

Teacher's Name:

Lesson No:1 (My Nationality)

Class Name: 

Lesson Start Time:

Date:

Length of Lesson:

 

 

Teaching Point(s)

 Teaching Language Skills

Main Lesson Aims

Helping students to listen, read, write and speak about nationality

 

 

Target Language Items

Vocabulary (names, countries and nationalities)

Key language(where is/are …… from, He/She is from,…   Are you from ……? Are you ………?)

 

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively, and socially)

 

Introducing people from different nationalities,

Establishing a context by using Q&A

 

Entry Behavior

(what your students already know about the subjects)

Knowing language functions

Knowing blends(fr, br,sp) and digraphs (ch, sh)

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

Social Interactionist view

Social emotional learning(SEL),

meaningful ,applicable, interactive, communicative, needs-based

Compassion-based interaction

Evaluation

(how you make sure your students have achieved the aims)

Formative  assessment (formal/ informal/ self-assessment)

Q & A, monologue, dialog, pair work, group work,…..

Checking students' understanding in filling the chart

Checking students' cards

Checking whether Ss can do the role play

Summative assessment (at the end of the semester)

Time

Warm up: 5

Checking homework: 10

Listening & writing: 10

Reading ,speaking & writing:10

Role play: 10

Assigning homework: 5

Predicted Problems

Weakness in listening

Problems in digital devices

Problems in working with cards

Problems in writing (writing needs more time than other skills)

 

Material needed

Student book, Workbook ,Teacher Guide, CD player, (smart board), flash cards, pictures, white board(blackboard), world map,( some landmark pictures),…

 

 

 

 

 

 

[ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 ] [ 8:47 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
با سلام

اولین مجمع زبان انگلیسی متوسطه اول در سا ل تحصیلی 94-93با حضور کلیه ی سرگروه های آموزشی

 

مناطق ونواحی استان (17 منطقه ) در تاریخ 15/7/93 در ساعت 8:30 روز سه شنبه برگزار می شود.

 

محل برگزاری:پژوهشکده تعلیم وتربیت استان

[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 20:2 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
 

http://www.talif.sch.ir/index.php?page_id=232

[ سه شنبه یکم مهر 1393 ] [ 10:2 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
 

 

گروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه اول استان

[ سه شنبه یکم مهر 1393 ] [ 9:16 ] [ گروه آموزشي زبان انگليسي استان ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

TEFL in practice
راه های ارتباط با گروه:
تلفن پژوهشگاه:3344960 -0381
فکس پژوهشگاه:3346682-0381
امکانات وب
1:پرده خوش آمد 2:آمارگیر

امارگیر حرفه ای سایت

3:صلوات شمار 4:ریزش باران 5:موس 6:ساعت
7:فال انبیا

فال انبیاء

 8: اوقات شرعی
9:دیکشنری